โทร +66 2 652 0044
โทร +66 2 652 0044
เริ่มออกเดท
เริ่มออกเดท

ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการนี้ให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเข้าเป็นผู้ใช้บริการ/สมาชิก และการเข้าใช้เว็บไซต์
hzlsfks.com
ของบริษัท แอลเอ เดทติ้ง จำกัด(บริษัทฯ) ตั้งอยู่ที่อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330 บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 002-3-71897-9

ในการเข้าเป็นผู้ใช้บริการ/สมาชิก
และการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
(“ข้อตกลง”)
ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
การเข้ามายังเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้บริการเห็นชอบที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยละเอียดก่อนดำเนินการต่อไป

 1. สิทธิเข้ารับเลือก/คุณสมบัติที่เหมาะสม

  ผู้ใช้บริการต้องมีคุณสมบัติในการเข้าเป็นผู้ใช้บริการ/สมาชิก ดังนี้

  1. โสด (หมายรวมถึง บุคคลซึ่งมิได้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
   หรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลหนึ่งบุคคลใด
   โดยมิได้จดทะเบียนสมรส)
  2. อายุ: 20 ปีขึ้นไป
  3. การศึกษา: ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  4. สถานภาพการงาน: มีงานทำ
  5. ไม่จำกัดสัญชาติ

  บริษัทฯ ยินดีให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการซึ่งผ่านคุณสมบัติข้างต้น และอายุสมาชิกมีระยะเวลา 12 เดือน
  เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้บริการที่ขาดคุณสมบัติเรื่องอายุหรือวุฒิการศึกษาสามารถสมัครใช้บริการได้
  แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของบริษัทฯ

 2. ผู้ใช้บริการ/สมาชิก การเข้าเป็นผู้ใช้บริการ/สมาชิก กับบริษัทฯ
  ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้
 3. ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าเป็นผู้ใช้บริการกับบริษัทฯ
  ผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นจำนวน
  19,999 บาท รวมถึงทางบริษัทขอมอบ VIOLA หรือ VIOLET Tokens ให้แก่ผู้ใช้บริการฟรี
  หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น (Tokens) ซึ่งอาจจะมีการใช้ในอนาคต โดยผู้ใช้บริการจะได้รับ Tokens
  ในกระเป๋าสตางค์ของ Viola.AI app โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถขอคืนได้
 4. ในกรณีผู้ใช้บริการเลือกชำระค่าธรรมเนียมในวันที่เข้ารับการปรึกษา บริษัทฯ รับประกันว่าจะจับคู่ให้ภายใน 2
  สัปดาห์
  อย่างมากที่สุดไม่เกิน 6 เดือน(ขึ้นอยู่กับความยากในการจับคู่) โดยบริษัทฯ จะคืนค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ใช้บริการ
  ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถหาคู่ให้ได้หลังจาก 6 เดือนไปแล้วเท่านั้น
  ซึ่งผู้ใช้บริการต้องทำเป็นหนังสือบอกกล่าวมายังบริษัทฯ บริษัทฯ
  ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในกรณีสิ้นสุดการเป็นสมาชิกโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
  หรือกรณีที่ผู้ใช้บริการหาคู่ได้เองโดยไม่ผ่านบริษัทฯ หรือกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ออกเดทไปแล้ว 1 เดท
  เดทที่เหลือไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้ หรือกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ออกเดทเนื่องจากการดูดวง การดูรูป
  และ/หรือ
  การใช้เหตุผลอันไม่สมเหตุสมผล เพื่อยื้อเวลาการใช้บริการและนำไปสู่การขอค่าธรรมเนียมคืน นอกจากนี้
  ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมคืนได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
  แก้ไขคุณสมบัติของฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการให้บริษัทฯ จับคู่ให้ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่สามารถขอคืนได้

 5. การปฏิเสธโปรไฟล์ ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิเสธโปรไฟล์ที่ทางบริษัทฯ จับคู่ให้ เกินจำนวนเดทที่ตนเลือกไว้
  หากโปรไฟล์ดังกล่าวเป็นโปรไฟล์ที่เหมาะสม
 6. ข้อกำหนด/ระเบียบการใช้บริการ บริษัทฯ จะติดต่อกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการเดท/นัดหมาย
  โดยการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ ส่งข้อความผ่านมือถือ(SMS) หรืออีเมล์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดท/นัดหมาย
  ในกรณีฉุกเฉินหรือมีเรื่องเร่งด่วน ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น
  ไม่ควรส่งข้อความผ่านมือถือ(SMS) หรืออีเมล์ เรื่องเร่งด่วนไม่รวมถึง การเดินทางไปที่นัดหมายล่าช้า
  รู้สึกไม่สบาย
  เปลี่ยนแปลงวันเดท/วันนัดหมายน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ฯลฯ โปรดทราบว่าบริษัทฯ เปิดทำงานเวลา 10:00 – 19:00
  ในวันธรรมดา และ
  09:00 – 18:00 ในวันเสาร์

  1. การยืนยันการเดท/นัดหมาย: บริษัทฯ จะดำเนินการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ให้ โดยบริษัทฯ
   จะยืนยันวันนัดหมายเดทไปยังอีเมล์ของผู้ใช้บริการ และโทรไปเตือนก่อนวันนัดเดทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
   และการเตือนผ่านทาง SMS พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของคู่เดท ซึ่งจะส่งให้ก่อนเวลาออกเดทอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
   ผู้ใช้บริการจะได้รับการร้องขอให้ตอบกลับข้อความ SMS ด้วยการพิมพ์ข้อความว่า “ตกลง”
  2. การยกเลิกเดท/นัดหมาย: ในกรณีมีเรื่องที่เร่งด่วนและผู้ใช้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการเดท/นัดหมาย
   ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 48 ชั่วโมง
   หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกตัดเดทออกจากจำนวนเดทที่ระบุในแพ็คเกจของผู้ใช้บริการ
  3. การเลื่อนวันเดท/ วันนัดหมาย: ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลื่อนวันเดท/วันนัดหมาย
   (นั่นคือหลังจากที่บริษัทฯได้ส่งอีเมล์ยืนยันวันเดท/วันนัดหมาย โทรเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
   และการเตือนผ่าทาง
   SMS พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของคู่เดท) เป็นจำนวนสาม (3) ครั้งหรือมากกว่า บริษัทฯ
   ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนับเป็นเดท
   และหักเดทออกจากจำนวนเดทที่ระบุไว้ในแพ็คเกจของผู้ใช้บริการ
   ไม่ว่าจะมีการนัดหมายเกิดขึ้นหรือไม่ได้เกิดขึ้น
  4. การออกเดท/นัดหมายล้มเหลว: ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถไปตามนัดหมายได้
   โดยไม่แจ้งล่วงหน้าภายใน 48 ชม.
   บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการริบค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนของค่าสมาชิก
  5. การปฏิบัติตัวขณะออกเดท: ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตัวอย่างสุภาพ เหมาะสม ให้เกียรติคู่เดท
   และจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องแพ็คเกจ อายุสมาชิก หรือจำนวนครั้งที่เคยใช้บริการ ในขณะออกเดท หากบริษัทฯ
   ได้รับการร้องเรียนจากคู่เดท บริษัทฯ
   อาจดำเนินการยกเลิกสัญญาและผู้ใช้บริการไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้
  6. ผลลัพธ์หลังการเดท/นัดหมาย และข้อเสนอแนะ: ผู้ใช้บริการตกลงจะแจ้งผลลัพธ์
   ความรู้สึกที่มีต่อคู่เดท
   และข้อเสนอแนะต่างๆ แก่บริษัทฯ หลังจากออกเดททุกครั้ง บริษัทฯ จะจับคู่และนัดเดท/นัดหมายให้ต่อไป
   แต่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการจับคู่ในกรณีที่ออกเดทแล้วประสบความสำเร็จได้คู่ไป
  7. การระงับอายุสมาชิก: ผู้ใช้บริการอาจระงับการใช้บริการไว้ชั่วคราว
   โดยเขียนจดหมายหรือส่งอีเมล์แจ้งมายังบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
   จะเริ่มระงับการใช้บริการนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
   ผู้ใช้บริการสามารถระงับการใช้บริการได้ 1
   ครั้ง โดยระยะเวลาการระงับสมาชิกภาพต้องไม่เกิน 90 วัน ซึ่งบริษัทฯ
   จะทำการขยายอายุสมาชิกให้เท่ากับระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการขอระงับสมาชิกภาพ
   และจำนวนเดททั้งหมดต้องใช้ให้ครบจำนวน
   ภายในระยะเวลาแพ็คเกจที่ผู้ใช้บริการซื้อ
 7. เนื้อหา

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับใบสมัครของผู้ใช้บริการ
  2. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้บริการและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้บริการในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หรือละเมิดต่อบุคคลอื่น
  3. รูป/ข้อมูลทั้งหมดซึ่งผู้ใช้บริการมอบให้แก่บริษัทฯ จะต้องเป็นรูป/ข้อมูลที่ถูกต้อง
   และผู้ใช้บริการจะต้องไม่ปลอมตัวหรือเอกลักษณ์ เอกสารทั้งหมดที่มอบให้แก่บริษัทฯ จะไม่มีการคืน
   โดยเอกสารที่มอบไว้นั้นจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด
   ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
  4. ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น
   ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อเป้าหมายทางการค้าใดๆ
   หมายความร่วมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการขายสินค้าและบริการ
  5. ในกรณีที่ซื้อแพ็คเกจภาพถ่าย
   ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งต่อภาพถ่ายของผู้ใช้บริการซึ่งได้รับจากทางบริษัทฯ
   ไปยังบุคคลหนึ่งบุคคลใด
   หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย
   100,000 บาท
  6. ในกรณีที่บริษัทฯ
   ได้รับการร้องเรียนจากคู่เดทว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดโทรไปก่อกวนหรือกระทำความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่คู่เดท
   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดการเป็นสมาชิกทันทีและผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ
   เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 100,000 บาท จนถึง 1,000,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น
 8. การสิ้นสุดสัญญา ข้อตกลงการเป็นสมาชิกจะถูกยกเลิกเมื่อผู้ใช้บริการได้คู่/แฟน หมั้น
  หรือแต่งงานกับบุคคลหนึ่งบุคลใด
  ไม่ว่าจะโดยบริษัทฯ จับคู่ให้ หรือผู้ใช้บริการหาคู่ได้เองโดยไม่ผ่านบริษัทฯ
  ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะเปิดเผยข้อมูลจริงแก่บริษัทฯ หากประสบความสำเร็จได้คู่/แฟน หมั้นหรือแต่งงานแล้ว
  และจะไม่ปิดบังสถานะภาพของตนเพื่อมาออกเดทอีก โดยทำหนังสือบอกกล่าวมายังบริษัทฯ กรณีข้อตกลงการเป็นสมาชิก
  ถูกยกเลิกสัญญาโดยฝ่ายบริษัทฯ
  เนื่องจากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้บริการข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
  ผู้ใช้บริการจะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกทันทีและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าธรรมเนียมคืนจากบริษัทฯ
 9. นโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการต้องไม่คัดลอก จำแนกหรือทำสำเนาเอกสารที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
  หรือข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
  และเจ้าของสิทธิที่เกี่ยวข้อง
 10. การสละสิทธิ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย การล่วงละเมิด ความเจ็บปวด หรือ
  ความตายของผู้ใช้บริการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดขึ้นในการใช้บริการ
 11. ความรับผิด การใช้บริการเป็นความเสี่ยงของตัวผู้ใช้บริการเพียงผู้เดียว การใช้บริการของบริษัทฯ อยู่บนพื้นฐาน
  “ตามที่เป็น” “ตามที่หาได้” บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
  โดยเฉพาะผลที่ตามมาหรือความเสียหาย หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลประโยชน์ ค่านิยม
  การใช้
  ข้อมูล หรือ ความสูญเสียที่ไม่อาจจับต้องได้ บริษัทฯ จะรับผิดชอบสำหรับความสูญเสีย (ถ้ามี)
  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำของบริษัทฯ โดยจำกัดจำนวนการจ่ายสำหรับการบริการระหว่างระยะเวลาของการเป็นสมาชิก
 12. การยกเว้นความรับผิด ผู้ใช้บริการตกลงว่า บริษัทฯ ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้าง
  ไม่มีความรับผิดใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องของบุคคลภายนอก เนื่องจากการใช้บริการของบริษัทฯ
 13. การโต้แย้งสิทธิ หากเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือการใช้บริการของบริษัทฯ
  ระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทฯ
  ผู้ใช้บริการตกลงว่าเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว

นโยบายการรักษาความลับและข้อตกลงการใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริษัทฯ
ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามที่บรรยายไว้ในนโยบายการรักษาความลับ

บริษัทฯ
มีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหาบุคคลที่ผู้ใช้บริการต้องการ
บริษัทฯ ให้คำมั่นว่าจะรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อบุคคลภายนอกตามกฎทั่วไปของบริษัทฯ
เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการร้องขอโดยชอบด้วยกฎหมาย การติดต่อสื่อสารทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้ใช้บริการโดยบริษัทฯ
หรือผู้ร่วมงานกับบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือให้รายละเอียดข้อมูลใหม่ๆ
เพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมล์ หรือโทรศัพท์มายังบริษัทฯ บริษัทฯ ดำเนินการอย่างเป็นมาตรฐานในการป้องกันการสูญเสีย
รวมทั้งไม่ใช้และดัดแปลงข้อมูลในทางที่ผิด หรือในทางที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ
ใช้ทุกมาตรการในการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูลซึ่งกระทบต่อความรู้สึกของผู้ใช้บริการ

สร้างโปรไฟล์กับเราเพื่อที่จะเริ่มออกเดท
100% มีการยืนยัน โปรไฟล์
100% ข้อมูลถูกเก็บเป็นความลับ
สร้างโปรไฟล์กับเราเพื่อที่จะเริ่มออกเดท
100% มีการยืนยัน โปรไฟล์
100% ข้อมูลถูกเก็บเป็นความลับ

  หญิงชาย
  สนใจสมัครรายการ Take Me Out Thailand
  สนใจไม่สนใจ

  การส่งแบบสอบถามนี้ ถือว่าคุณยอมรับนโยบายการบริการของมีท แอนด์ ลันช์

  เวปไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และใช้ และ Google

  {ufabet}| {ufa356}| {ufa}| {ufabet168}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun88}| {xo slot}| {joker123}| {365 bet}| {sa casino}| {sagame66}| {w88}| {m88}| {happyluke}| {fifa55}| {rb88}| {bet365}| {365bet}| {1xbet}| {empire777}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1688}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa357}| {ufa}| {ufabet169}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun89}| {xo slot}| {joker124}| {366 bet}| {sa casino}| {sagame67}| {w89}| {m89}| {happyluke}| {fifa56}| {rb89}| {bet366}| {365bet}| {1xbet}| {empire778}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1689}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa358}| {ufa}| {ufabet170}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun90}| {xo slot}| {joker125}| {367 bet}| {sa casino}| {sagame68}| {w90}| {m90}| {happyluke}| {fifa57}| {rb90}| {bet367}| {365bet}| {1xbet}| {empire779}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1690}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa359}| {ufa}| {ufabet171}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun91}| {xo slot}| {joker126}| {368 bet}| {sa casino}| {sagame69}| {w91}| {m91}| {happyluke}| {fifa58}| {rb91}| {bet368}| {365bet}| {1xbet}| {empire780}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1691}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa360}| {ufa}| {ufabet172}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun92}| {xo slot}| {joker127}| {369 bet}| {sa casino}| {sagame70}| {w92}| {m92}| {happyluke}| {fifa59}| {rb92}| {bet369}| {365bet}| {1xbet}| {empire781}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1692}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa361}| {ufa}| {ufabet173}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun93}| {xo slot}| {joker128}| {370 bet}| {sa casino}| {sagame71}| {w93}| {m93}| {happyluke}| {fifa60}| {rb93}| {bet370}| {365bet}| {1xbet}| {empire782}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1693}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa362}| {ufa}| {ufabet174}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun94}| {xo slot}| {joker129}| {371 bet}| {sa casino}| {sagame72}| {w94}| {m94}| {happyluke}| {fifa61}| {rb94}| {bet371}| {365bet}| {1xbet}| {empire783}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1694}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa363}| {ufa}| {ufabet175}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun95}| {xo slot}| {joker130}| {372 bet}| {sa casino}| {sagame73}| {w95}| {m95}| {happyluke}| {fifa62}| {rb95}| {bet372}| {365bet}| {1xbet}| {empire784}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1695}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa364}| {ufa}| {ufabet176}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun96}| {xo slot}| {joker131}| {373 bet}| {sa casino}| {sagame74}| {w96}| {m96}| {happyluke}| {fifa63}| {rb96}| {bet373}| {365bet}| {1xbet}| {empire785}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1696}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa365}| {ufa}| {ufabet177}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun97}| {xo slot}| {joker132}| {374 bet}| {sa casino}| {sagame75}| {w97}| {m97}| {happyluke}| {fifa64}| {rb97}| {bet374}| {365bet}| {1xbet}| {empire786}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1697}| {joker game}| {lucabetasia}|
  {ufabet}| {ufa356}| {ufa}| {ufabet168}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun88}| {xo slot}| {joker123}| {365 bet}| {sa casino}| {sagame66}| {w88}| {m88}| {happyluke}| {fifa55}| {rb88}| {bet365}| {365bet}| {1xbet}| {empire777}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1688}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa357}| {ufa}| {ufabet169}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun89}| {xo slot}| {joker124}| {366 bet}| {sa casino}| {sagame67}| {w89}| {m89}| {happyluke}| {fifa56}| {rb89}| {bet366}| {365bet}| {1xbet}| {empire778}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1689}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa358}| {ufa}| {ufabet170}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun90}| {xo slot}| {joker125}| {367 bet}| {sa casino}| {sagame68}| {w90}| {m90}| {happyluke}| {fifa57}| {rb90}| {bet367}| {365bet}| {1xbet}| {empire779}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1690}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa359}| {ufa}| {ufabet171}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun91}| {xo slot}| {joker126}| {368 bet}| {sa casino}| {sagame69}| {w91}| {m91}| {happyluke}| {fifa58}| {rb91}| {bet368}| {365bet}| {1xbet}| {empire780}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1691}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa360}| {ufa}| {ufabet172}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun92}| {xo slot}| {joker127}| {369 bet}| {sa casino}| {sagame70}| {w92}| {m92}| {happyluke}| {fifa59}| {rb92}| {bet369}| {365bet}| {1xbet}| {empire781}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1692}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa361}| {ufa}| {ufabet173}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun93}| {xo slot}| {joker128}| {370 bet}| {sa casino}| {sagame71}| {w93}| {m93}| {happyluke}| {fifa60}| {rb93}| {bet370}| {365bet}| {1xbet}| {empire782}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1693}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa362}| {ufa}| {ufabet174}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun94}| {xo slot}| {joker129}| {371 bet}| {sa casino}| {sagame72}| {w94}| {m94}| {happyluke}| {fifa61}| {rb94}| {bet371}| {365bet}| {1xbet}| {empire783}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1694}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa363}| {ufa}| {ufabet175}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun95}| {xo slot}| {joker130}| {372 bet}| {sa casino}| {sagame73}| {w95}| {m95}| {happyluke}| {fifa62}| {rb95}| {bet372}| {365bet}| {1xbet}| {empire784}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1695}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa364}| {ufa}| {ufabet176}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun96}| {xo slot}| {joker131}| {373 bet}| {sa casino}| {sagame74}| {w96}| {m96}| {happyluke}| {fifa63}| {rb96}| {bet373}| {365bet}| {1xbet}| {empire785}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1696}| {joker game}| {lucabetasia}| {k9win}| {dafabet}| {ufabet}| {ufa365}| {ufa}| {ufabet177}| {sbobet}| {sa gaming vip}| {ufathai}| {slotxoth}| {fun97}| {xo slot}| {joker132}| {374 bet}| {sa casino}| {sagame75}| {w97}| {m97}| {happyluke}| {fifa64}| {rb97}| {bet374}| {365bet}| {1xbet}| {empire786}| {joker gaming}| {sa gaming}| {sa1697}|
  {joker game}| {lucabetasia}|